D A J A
РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
ROMA WOMEN ORGANIZATION FROM MACEDONIA
ROMANI ORGANIZACIJA E DzUVLENGIRI TARI MAKEDONIJA
ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување” објавува повик за пријавување на бесплатни обуки за вработување, кои ќе се реализираат во текот на месец јуни

РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Јавно и политичко учество на жените Ромки” финансиран од Европската Унија, објавува јавен повик за понуди за избор на давател на услуги Надворешен експерт за изработка на модули за 7 прилагодени обуки за политичка активација на жени Ромки.
ПОВЕЌЕ
Делегација на Европска Унија во поранешна Југословенска Република Македонија
Министерство за труд и социјална политика
Општина Куманово
Фондација Отворено Општество Македонија
Македонска развојна фондација за претпријатија
Македонски центар за меѓународна соработка
Хелсиншки комитет за човекови права
УНИЦЕФ - Детски фонд на Обединетите нации
Агенција за меѓународен развој на САД

Организација за безбедност и соработка на Европа
Меѓународна организација за миграции
Хуманитарна организација на Католичката црква
www.diakonie.at
www.kvinnatillkvinna.se
www.oxfamnovib.nl
SORABOTNICI
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА НА ЖЕНИТЕ РОМКИ ВО ЈАВНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ
 СПРОВЕДЕН ОД СТРАНА “РОМАЛИТИКО”

03.10.2016
ПОВЕЌЕ
РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Јавно и политичко учество на жените Ромки” финансиран од Европската Унија, објавува јавен повик за прибирање на понуди за хотелско сместување и услуги за реализација на 7 прилагодени обуки за политичка активација на жени Ромки.16.05.2017
ПОВЕЌЕ
РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Јавно и политичко учество на жените Ромки” финансиран од Европската Унија, објавува јавен повик за понуди за избор на давател на услуги Надворешен експерт за изработка на модули за 7 прилагодени обуки за политичка активација на жени Ромки и 2 предавачи на истите обуки

22.05.2017
Јавен повик бр.5 
За пријавување на учеснички на 
7-те прилагодени обуки


18.05.2017

ПОВЕЌЕ
РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
ROMA WOMEN ORGANIZATION FROM MACEDONIA
ROMANI ORGANIZACIJA E DzUVLENGIRI TARI MAKEDONIJA

Copyright © 2017 DAJA  |  All Rights Reserved                                                                                                                           Design by Bajram Demirali
ИЗВЕШТАЈ ОД 24-то ГОДИШНО СОБРАНИЕ18.06.2017

ПОВЕЌЕ
ПОВЕЌЕ
ПОВЕЌЕ
ЈАВЕН ПОВИК БР.722.09.2017

ПОВЕЌЕ
ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр.8 
Оглас за прибирање на понуди 
За одржување на Финална регионална конференција16.10.2017

ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр.8 
ПОВТОРЕН ОГЛАС
Оглас за прибирање на понуди 
За одржување на Финална регионална конференција


26.10.2017

ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр. 1
Оглас за прибирање на понуда за 
снимање и емитување на ТВ дебата и 
емитување на ТВ видео


17.04.2018

ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр. 2
Оглас за прибирање на понуди за набвка
на канцелариски материјали и тонери
17.04.2018

ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр. 2
Оглас за прибирање на понуди за набвка
на канцелариски материјали и тонери
17.04.2018

ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр. 1
Оглас за прибирање на понуди за снимање
 и емитување на две ТВ дебати

17.04.2018

ПОВЕЌЕ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЛИЈАНИЕ
IMPACT REPORT

Проект: Јавно и политичко учество на жените ромки во политика


17.11.2017

ПОВЕЌЕ
Јавен повик бр. 3
Оглас за прибирање на понуди за Надворешен експерт за изработка на Policy Brief


28.11.2018