РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
ROMA WOMEN ORGANIZATION FROM MACEDONIA
ROMANI ORGANIZACIJA E DzUVLENGIRI TARI MAKEDONIJA

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА НА ЖЕНИТЕ РОМКИ ВО ЈАВНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ
 СПРОВЕДЕН ОД СТРАНА “РОМАЛИТИКО”
Copyright © 2017 DAJA  |  All Rights Reserved                                                                                                                           Design by Bajram Demirali
D A J A